برنامه رمانسرا
رمان غروب عشق از فرانک زنگنه – قسمت پنجم

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه-قسمت پنجم

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه-قسمت پنجم

نام رمان :رمان غروب عشق

به قلم :فرانک زنگنه

خلاصه ی از داستان رمان:

عسل وسینا زوجی که عاشقانه همو میخواستن وبالاخره باهم ازدواج میکنن اما طی مدت کمی بعدازشروع  زندگیشون مشکلاتی پیش میاد وباعث اتفاقات تلخ وشیرین  بینشون میشه…

(بیشتر…)

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه – قسمت چهارم

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه-قسمت چهارم

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه-قسمت چهارم

نام رمان :رمان غروب عشق

به قلم :فرانک زنگنه

خلاصه ی از داستان رمان:

عسل وسینا زوجی که عاشقانه همو میخواستن وبالاخره باهم ازدواج میکنن اما طی مدت کمی بعدازشروع  زندگیشون مشکلاتی پیش میاد وباعث اتفاقات تلخ وشیرین  بینشون میشه…

(بیشتر…)

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه – قسمت سوم

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه قسمت سوم

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه-قسمت سوم

نام رمان :رمان غروب عشق

به قلم :فرانک زنگنه

خلاصه ی از داستان رمان:

عسل وسینا زوجی که عاشقانه همو میخواستن وبالاخره باهم ازدواج میکنن اما طی مدت کمی بعدازشروع  زندگیشون مشکلاتی پیش میاد وباعث اتفاقات تلخ وشیرین  بینشون میشه…

(بیشتر…)

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه – قسمت دوم

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه-قسمت دوم

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه-قسمت دوم

نام رمان :رمان غروب عشق

به قلم :فرانک زنگنه

خلاصه ی از داستان رمان:

عسل وسینا زوجی که عاشقانه همو میخواستن وبالاخره باهم ازدواج میکنن اما طی مدت کمی بعدازشروع زندگیشون مشکلاتی پیش میاد وباعث اتفاقات تلخ وشیرین بینشون میشه…
(بیشتر…)