رمان غروب عشق(جلد دوم) از فرانک زنگنه

رمان غروب عشق2 از فرانک زنگنه - قسمت پنجم

رمان غروب عشق۲ از فرانک زنگنه – قسمت پنجم

نام رمان : رمان غروب عشق

به قلم : فرانک زنگنه

خلاصه ی از داستان رمان:
طعم تلخ جدایے طعم تلخ نبودن طعم تلخ نداشتن حاصل همه اش من شدم دخترےپرعقده دخترے پرکینه……سرگذشتے تلخ که ویرانگرهستیم شد حس تنفرے که از کودکی باوجودم سرشتہ شد………….ومن حالا براین باورم که هیچ چیزے بنام عشق درجهان وجود ندارد……..


قسمت های قبلی

ادامه ی ماجرا:

قسمت پنجم
-چه کردی باخودت مگه بچه ایی تومرد گنده
+سپهر نفس
-۲روزه خودتو دیونه کردی تونباید نفسو تعقیب میکردی ماکه میدونستیم اون نفسه باید زمانو طولانی میکردی که بیشتر تو شرکت باشه که بامحبتت ثابت کنی باباشی
+سپهر نفس میدونست که من باباشم
-میدونم منظورم اینکه تو باید خودتو به ندونستن میزدی
+سپهر..سپهر اخلاقش به هیچکی نرفته گستاخه گستاخ قربونش برم عین ماه میمونه
-سرتو چرابه سنگ زدی
+عسل برنمیگرده نه
دادسپهر تو گوشم پیچید
-نههههههه برنمیگرده برنمیگرده داداش تو گوشت فروکن
+میدونم خودکرده را تدبیر نیست
دراتاق باز شد نفیسه اومد تو ..دختری که وقتی۹سالش بود سرپرستیشو گرفتم ب یاد نفس ۹ساله گمشدم دختری که ۵سال بعد مرگ عسل وناپدیدی نفس از پرورشگاه گرفتم اسم نفسو روش گذاشتم که گاهی فکر کنم دخترم پیشمه هرچند کم از دخترمم نبود ودوستش داشتم به اندازه نفس خودم اسم خودش نفیسه بود اما من شناسنامه به اسم نفس گرفتم براش وتواین ۱۲سال کم نذاشتم براش ومقداری ازسهام شرکتم به اسمش کرده بودم‌…. به سمتم دوید وخودشو روم انداخت
+بابایی
چی میشد نفسمم اینطور صدام میزد
-جوون بابایی
+چت شد آخه
-هیچی گلم زمین خوردم
+سرقبر مامان عسل
چقدراین دخترو دوست داشتم عسلی که هیچوقت ندیده بودهم مامان صدا میزد
-آره دخترم
+چراسرتو به سنگ زدی
-میگم زمین خوردم
کنارم نشست ودستمو تو دستش گرفت
+دروغ نگو
سپهر باخنده گفت
-عمو جون قربونت برم من اینجاما
+إهههه سلام عمو
-علیک
+ببخشید حواسم نبود
-تقصیر باباته دیگه پدرسوخته
+بابای من خیلیم گله
عادت داشتن هروقت همو میبینن بهم میپرن…..
از بیمارستان مرخص شدم سپعر به نفیسه گفته بود نفس برگشته اون بیچاره خوشحال بود که خواهر دارشده اما نفس انقدر ازمن متنفر بود که مرگ منم شادش نمیکرد
«نفس»
نیمه شب بود نزدیک ساعت۳ اما هرکاری میکردم خوابم نمیبرد تصویر۱۷سال پیش مامان ازدست دادم یادم نمیرفت….دیگه برام مهم نبود که سینا فهمیده نفسم فقط دنبال انتقام بودم حس انتقامم قوی تر شده بود حالا دیگه فقط یه هدف داشتم فقطم مرگ سینا بود ….تو دلم غوغایی بود انگار چیزی رو گم کرده بودم آره من سرگذشتمو گم کرده بودم هستیمو محبت وعشق مامانمو پدری که فقط سهمش ازخاطراتم ۴سالم بود من بین هجوم مشکلات گم شده بودم دلم میخواست باکشتن سینا وجودم آروم شه بعد خودمم بمیرم چندتا برنامه دیگه هم داشتم پیدا کردن دایی نامردم ..آرین…. باید پیداش میکردم یه تف توروش مینداختم بخاطر رها کردن خواهرش اون بدرک اون عوضیا حتی حق مامانو ازسینا نگرفته بودند وسینا هنوز زنده بود اما ازکجا بودنش چیزی نمیدونستم ک چطور پیداش کنم دوست نداشتم به هیچ وجه همکلام سینا شم اما …اما ….اما هیچی هیچ سرنخی ازش نداشتم چراااااا آدرس خونه خانواده مامانم تو ایران شاید ازاونجا میشد پیداش کنم فردا باید میرفتن اونجا ….
چرا زندگی من اینطور بود چرامنم مثل دخترا دیگه پدر ومادر وفامیل نداشتم چرا کل فامیل وخانواده من خلاصه میشد تومامان ژولیا وبابا امید….کاش هیچوقت دنیا نمیومدم… خواب از چشمام فراری بود قیافه سینا وقتی به پام افتاده بود از نظرم نمیافتاد اما تنفرم لحظه ب لحظه شدیدتر میشد..
تلفنم زنگ خوردشماره ی پدربود به ساعت نگاه کردم۳/۱۵اونجاباباید۱۲/۱باشه
جواب دادم
+جونم پدر
-دختره ی دیوونه انگار فقط دخترباباتی
ژولیا بود
+سلام مامان جونم دلم تنگ شده برات
بااون لهجه شیرینش گفت
-آره از زنگ زدنات معلومه
+ببخشید مامان گلم
-خوبی دخترم
+خوبم عزیزم توخوبی مامان خوبم
-من هم خوبم دلم خیلی هواتو کرده بود
+قربونت برم
-کی برمیگردی
+فعلا که دوروزه اومدم
-وااااو من نباشی دیونه میشم
تانزدیک ۴بامامان وبابا حرف زدم وبعدشم به خواب رفتم….
ساعت ۱۱از خواب بلند شدم وتازه یادم اومد امروز میخواستم برم دنبال آرین عجله ایی صبحانه خوردم ولباس پوشیدم واز هتل بیرون زدم تاکسی گرفتم وراه افتادم به سمت آدرسی که تو دفتر مامانم بود …مدتی بعد رسیدم اونجا از ماشین پیاده شدم به محیط اطرافم نگاهی انداختم پراز برجهای بلندبود اما مامان از یه خونه ویلایی گفته بود رفتم داخل کوچه اطرافمو نگاه کردم دوتا خانوم جلو در خونه ای مشغول صحبت بودند به سمتشون رفتم
+سلام ببخشید خانوما
هردوبرگشتن به سمتم
یکیشون سرشو تکون داد واون یکی گفت سلام دخترم
+من دنبال این آدرس میگیردم
کاغذو به سمتشون دادم هردو با تعجب نگام کردن یکیشون سنش به ۶۰میخورد
-اینکه آدرس خونه ی خدابیامرز عاطفه خانوم وآقای راده
اینا ک اسم پدر ومادر مامان بود
+هردوشون مردن ؟
-بله آقاعلی که همون موقع که دخترش بچشو برد وفرارکرد سکته کرد ومادرشم وقتی دخترش تو پاریس کشته شد دق کرد ومرد
+پس آرین پسرشون؟
-خونشون اونجاست
وبه تک خونه ویلایی اون کوچه اشاره کرد
-آرین بعد مرگ مادرش ورشکست شد وهمه داریشون از دست دادو اومد تواین خونه بازنش ودخترش اما سالهاست که کسی خودشو ندیده میگن تویه تصادف فلج شد وتوخونس….
سرمو تکون دادم
+ممنونم
-توکی هستی چیکارشو داری
+دختر یکی ازآشناهاشون
خدانگهدار
هردوباتعجب گفتن خداحافظ
راه افتادم به سمت اون خونه آرین به اندازه کافی بدبخت شده بود دیگه نیازی نبود بدبخت ترش کنم فقط باید میرفتم وبه بدبختیش زل میزدم حالا جلوی درایستاده بودم دری که روزی مادرم باناامیدی ازش بیرون اومده بود….نمیدونم چراچه حسی بود اما بغض بدی گلومو گرفته بود دستمو رو زنگ گذاشتم وفشردمش ومنتظر شدم چند لحظه بعد صدای یه خانوم تو آیفون پیچید
+بله ؟
-من….من
+شماچی خانوم
-اومدم ..داییم
بغضم نمیذاشت حرف بزنم درباتیکی باز شد اما من جلو در خشکم زده بود دقایقی گذشت که در توسط یه خانوم مسن کاملا گشوده شد وهمونجور وسط در ماتش برد …
صورت آرومی داشت ویه چادرسفید سرش بودوخودشوباهاش پوشنده بود
+گفتی….گفتی داییت؟؟؟؟
باتردید سرمو تکون دادم
+نههه باورم نمیشه یعنی ..یعنی تو نفسی دختر عسل
-بله
+عزیزدلم ماشاالله چه خانومی شدی کجابودی تاحالا
درآغو شم گرفت هیچ حسی نداشتم بهش همینطور خشک ایستاده بودم
خودمو ازش جدا کردم
-میخوام آرینو ببینم
مات نگاهم کرد
+آرین..
-بله دیگه
+بیاتو بیاتو خوشگلم
باهاش رفتم داخل
+من زن آرینم زن دایت نگار
خوش اومدی عزیزم
چیزی نگفتم وکنارش راه رفتم خونه باغ بزرگی که حال منو ملتهب کرده بود ناخودآگاه ایستادم..
+بدو نفسی قایم شیم پشت این درخت
درحیاط باز شد وبابا اومد تو داشت میرفت روبه داخل که هردوپریدیم جلوش
حسابی ترسید
با خنده به مامان نگاه کرد
+وروجک خودت کم بودی این عروسکم مثل خودت شیطون کردی
منو توبقلش گرفت بو سیدم
+آی قربون نفسم
مامان بااعتراض پاشو زمین کوبید
-نخیرم آقاسینا نداشتیم ها چرااول اونو بقل کردی .
بابامنو زمین گذاشت ومامان غرق درآغو ش شد
+فدات بشم خانومم………….
+نفس جان
باتکون دستای نگار به خودم اومدم
+چرازل زدی به این درخت عزیزم چراگریه میکنی
من؟؟من کی گریه کردم
دستمو روصورتم کشیدم خیس خیس بود اشکامو باپشت دست پاک کردم بغض داشت گلومو میترکوند چرا این خونه اینطور بود برام
-چیزی نیست بریم
رفتم داخل خونه بادیدن این خونه خاطراتی داشت زنده میشد برام که هیچوقت تواین چندسال بخاطرم نیومده بود داخل خونه سوت وکور بود همه جا پارچه سفید کشیده شده بود
+نفس جان بهتره قبل دیدنت داییت یه چیزایی رو بدونی
-چی مثلا
+آرین ۱۵سال پیش بخاطر یه معامله تمام زندگیمونو باخت هرچی داشتیم دادیم جابدهی یه مدت بعد ازبس اعصابش داغون بود تویه تصادف نخاعش آسیب دید وفلج شد فشار زندگیش زیاد بود مرگ مادر وپدرش کشته شدن عسل وبدبختیامون باعث یه شک عصبی شد یه مدت بیمارستان روانی بود ۱۴ساله یک کلمه باکسی حرف نزده دکتر میگه هیچوقت نمیتونه خوب شه مگریه شک قوی بهش وارد شه …داییت نمیتونه حرف بزنه فقط میشنوه ونگاهت میکنه…
دلم نسوخت براش چون مامانم بیشترازاون بدبختی کشیده بود..
نگار بردم تواتاق درو بازکرد خواست بیاد تو
+میخوام تنها ببینمش لطفا
-باشه درو باز کردم ورفتم تو درو پشت سرم بستم …یه مرد باموهای یکدست سفید روتختش دراز بود ونگاهش به سقف بود…
+سلام
نگاش نچرخید به سمت تختش رفتم
+سلام دایی نفرت انگیز
گردنش به سرعت چرخید سمتم چشمای طوسی گود رفتشو دوخت تو چشمم مردمک چشماش میلرزید
+توقع نداشتم عین یه جنازه ببینمت امانه انگار خدایی که مامانم پیشش نفرینت کرده بودخوب جوابتو داده
چشماش پراز اشک شده بود وبدنش میلرزید
+مامانمو به خاک سیاه نشوندی
دادزدم
+توووو باپدر ومادرت باعث بدبختی مامانم بودین
اشکام میریخت
+تو پشتشو خالی کردی تو نامردی کردی تو وکالت سینای آشغالو قبول کردی
لباسشو تو مشتم گرفتم وتکونش داد
+توتوتو توباعث بدبختیای منی باعث بی مادریم
صدای جیغ وگریم توهم قاطی شده بود
+توإه نامرداگه پشت خواهرت می ایستادی اگ جای وکالت اون آشغال وکالت خواهرتو میگرفتی زندگی من و مامانم خراب نمیشد چرابامامان اینکارو کردی مگه داداشش نبودی
اشک تند تند ازصورتش ریزش میکرد رنگ صورتش عین خون شده بود
+نامردی کردی درحق منو مامانم وکالت کسیو گرفتی که…که قاتل خواهرت بود
+میفهمی آرین خاااان قاتل خواهرت
صدای دادم پیچید تو اتاق آرین تندتند نفس میکشید
+سینا قاتل خواهرته نمیدونستی نه؟؟؟؟؟اما من میدونستم من۹سالم بود که غم بی مادریو لمس کردم من ۹ساااالممم بود که پدرم مادرمو کشت…من۹سالم بود که از مدرسه اومدم وجسد غرق خون مامانمو دیدم…من ۹سالم بود که آواره شدم که به فرزندخوندگی قبولم کردند…من ۹سالم بود اما به اندازه ۵سال رفتنمون ازایران شاهد درد وغصه مامانم بودم…امابذاربهت بگم که بدونی از تو وپدر ومادرت متنفررررر بود همیشه نفرینتون میکرد که خداروشکر خداهم جوابتونو داد…..مادرمو گرفتین ازم ….کجابودی داداش خوب وقتی سینا تو غربت خواهرتو تو خونه خودش کشت
صورتش دیگه رنگش به کبودی میزد
+سینا موکل تو دوست تو قاتل مادرمنهههه
میفهمی مادر منننننن
یک دفعه داد زد جوری که کل خونه باغ لرزید نه یکبار چند بار
-نههههههههههههه نهههههههههههه نههههههه
وبعد صدای هق هق داد مانندی فضارو پوشوند
نگار مهبوت خودشو تو اتاق انداخت
تو صورتش زد
+خدامرگم بده چیشد آرین چته قربونت برم
آرین هرلحظه صدای داداش بالاترمیرفت با مشت تو سروصورت خودش می کوبید نگارم نمیتونست مهارش کنه داد میزد وتوسرخودش میزد نگار گریه میکرد وجیغ میکشید میگفت آروم باش آرین آروم باش چت شد یهو
بمن نگاه کرد
+چی بهش گفتی
نگامو به پنجره دوختم آرین دادمیزد وبا سوز گریه میکرد وخدارو صدا میزد…..
صداش بد گرفته بود اما باز داد میزد
+آخخخخ عسلم خواهرنازم
وباز خودشو زد وداد کشید نمیتونست بلند شه ودائم کمرشو روتخت میکوبید
نگارباصدای بلند بهش میگفت آروم باش ودستاشو گرفته بود ….. چشمم به درافتاد دختری ک منشی سینابود تو چهارچوب در خشکش زده بود لعیا همون دختر چادری
باتردید قدم برداشت واومد سمت تخت آرین
به من نگاه کرد ونگاهش پرتعجب شد
گیج شده بود
+مامان مامان بابا چشه
آرین هنوزم داشت گریه میکرد
-نمیدونم مادر برو آرام بخششو بیار تزریق کن بهش
لعیا ازاتاق بیرون رفت
ببین خدایی که مامانم پشتش بهش گرم بود آرینو به کجا رسونده بود که بااون همه بروبیا دخترش منشی سینا بود دختری که تنها کسی بود که از وقتی اومدم ایران ازش خوشم اومده بود …اومد داخل یه سرنگم دستش بود به سمت آرین رفت دیگه موندنم اونجا جایز نبود من به هدفم رسیده بودم تا اونا مشغول بودن من ازاتاق بیرون اومدم نگاهی به فضای خونه وباغ انداختم و از اونجا بیرون زدم رسیدم سرکوچه سوار تاکسی شدمو وبرگشتم هتل……
دوماه از اومدنم به ایران گذشته بود یک هفته بعد از دیدن آرین باتیام آشتی کردیم وتواین دوماه چندتا ازشهرهای ایرانو گشتیم مثل کیش …قشم شهرهای شمالی وخیلی جاهای دیدنی دیگه …حالا که به همشون فهموندم برگشتم دوست نداشتم دور ورم باشن انتقام ازسینا روهم گذاشتم برای زمانی که چند روز به برگشتم به پاریس میموند به اندازه کافی دلم از زجر دادن سینا وآرین خنک شده بود….هزینه های هتل تواین دوماه خیلی بالا رفته بود. طوری که تیام میگفت بهتره یه خونه اجاره کنم تواین مدت باقی مانده تیام روز به روز بیشتر بارفتارش عشقشو نشونم میداد چیزی ک من تمایلی بهش نداشتم تیام برای من فقط یه دوست بود …..فصل پاییز ایرانیا بود مهرماه امروز۲۵مهر بود تاریخ تولد ایرانی من اما اصلا خوشحال نبودم چون سردرگم بودم تلفن اتاقم زنگ خورد
+بله
-سلام خانوم سانتروفیان مهمون دارید
+مهمون؟
فکرکردم تیامه
امایادم اومد تیام دوروزه برای کاری به شهردیگه ایی رفت
-بله آقای سام راد
سام راد ..سام راد واااای پسرعموی مامان بود کسی که مامانو خیلی دوست داشت من همیشه آرزو میکردم یکی مثل اونو توزندگیم داشته باشم ولی چطور منو پیدا کرده بود…
+بفرستینشون بالا
گوشیو گذاشتم همیشه دوست داشتم ببینمش توآینه به خودم نگاه کردم یه بلوز شلوار ساده عروسکی تنم بود موهامو باکلیپس جمع کردم بالا سرم وجلو در منتظر شدم صدای قدمهایی وبعد صدای تشکر مردی ازخدمتکار هتل که آورده بودش بالا اومد به سمت راست نگاه کردم خدای من خیلییی باعکساش فرق میکرد موهاش مشکی وباتارهای زیاد سفید هیکلش همونطور مثل توعکسا بود کت وشلوار مشکی تنش بود متوجه من شد نگاهشو دوخت بهم چشماش رنگ غم داشت قدم به قدم نزدیکم شد حالا دیگه ذوبروم ایستاده بودواز بالا به پایین براندازم میکرد
+ای جانممم چقدر بزرگ شدی
چشماش پراز اشک بود جلوتر اومد ومنو توآغو شش گرفت آغو شش برام مثل بابا امید بود بهم آرامش میداد ناخودآگاه منم به گریه افتادم چندین بار سرمو بو سید
ازش جداشدم وتعارف کردم بیاد داخل اومد ورو مبل نشست منم کنارش نشستم هیچکدوم حرفی نمیزدیم تا اینکه عمو سام به حرف اومد
+قربونت برم من کجابودی عسل که رفت تو دیگه چرا رفتی
سرمو زیر انداختم وباانگشتان بازی کردم
-مامان خیلی شمارو دوست داشت همیشه ازتون تعریف میکرد
+مامانت زندگی من بو عسل عزیزترینم بود عسل…..
دستاشو روصورتش گرفت وشونهاش لرزید وبی صدا گریه کرد بعد چند دقیقه باز نگام کرد
+برام از عسل بگو نفس از بدبختی وبی کسیهاش کاش بهم گفته بود که قصد داره ازایران بره همیشه کله شق بود
-سهم من از خاطرات مادرم فقط ۹ساله همین وبس
+چرا وقتی عسل مرد برنگشتی ایران
-کسیو اینجا نداشتم
شما چطور منو پیدا کردین
+بسختی لعیا گفت برگشتی ورفتی شرکت سینا وخونه آرین….خیلی طول کشید نزدیک یک ماه اسمتو به همه جا دادم به همه هتلا تا که دونستم اینجایی….
-همیشه دوست داشتم کسی که مامانم خیلی دوستش داشتو ببینم
+مامان بیچارت چقدر بدبختی کشید ولی هیچکس باورش نداشت…..
-چرا خانواده مامانم تقاص مرگشو ازسینا نگرفتن؟
با تعجب بهم زل زد

رمان غروب عشق۲ از فرانک زنگنه