رمانسرا

همیشه فکر می‌کردم می‌توانم از انسان‌ها سخن بگویم

همیشه فکر می‌کردم می‌توانم از انسان‌ها سخن بگویم و از اعمالشان، اندیشه‌شان و آنچه در وجودشان می‌گذرد، حرفی ببافم و برای خود و
دیگران بیان کنم…
به تازگی فهمیده‌ام که از حیوانات گفتن، بسیار ساده‌تر است… باآنکه زبانشان را نمی‌فهمم؛
زیرا آنها فقط یک نقش دارند.

راستی!
این را نیز فهمیده‌ام که انسان‌ها با تمام پیچیدگی‌هایشان، گاهی آن‌قدر حقیرند که باحیوانات سنجیده می‌شوند…
بعضی‌ها مثل خوک کثیف، مثل شیردرنده، مثل روباه حیله‌گر، مثل شتر کینه‌جو و… هستند!
من دیوانه نیستم/جبران خلیل جبران