رمان غروب عشق از فرانک زنگنه

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه

نام رمان :رمان غروب عشق

به قلم :فرانک زنگنه

خلاصه ی از داستان رمان:

عسل وسینا زوجی که عاشقانه همو میخواستن وبالاخره باهم ازدواج میکنن اما طی مدت کمی بعدازشروع  زندگیشون مشکلاتی پیش میاد وباعث اتفاقات تلخ وشیرین  بینشون میشه…

قسمت اول :

صدای مامان داشت رومغزم رژه میزفت؛
+اَه پاشو دیگه دختر تا کی میخوای بخوابی؟؟؟
_مامان جون خودت ولم کن برو بذار بخوابم…
باعصبانیت پتوی رومو کنار زد؛
+پاشودخترم پاشو مایه ی عذاب من هرروز باید فقط۱ساعت باتو کلنجار برم دِ پاشو دیگه…
-اصلا مگه ساعت چنده؟؟؟
+نه ونیم حالا پامیشی؟؟؟
وای رادارام به کار افتاد امروز ساعت ۸بااستاد رفیعی کلاس داشتم حالا باید چیکار میکردم ایندفعه دیگه حذفم میکنه سریع از جام پاشدم
-آخه الان باید منو بیدار کنید؟؟؟
+نه توروخدا بدهکارم شدم از ساعت هفت ونیم دارم صدات میکنم جواب ندادی گفتم پس کلاس نداری الانم بیدارت کردم بری لباس بگیری واسه شب هرچی باشه امشب بهترین شب زندگیته..
-باز شروع شد شما که از خداته من باسینا ازدواج کنم..
+وقتی میدونم تو عاشقشی چرا از خدام نباشه …
گونشو ب**و*سیدم…
-الهی قربون مامان خودم بشم..
+حالابرو دست وصورتتو بشور بیا صبحونه بخور…
-مامان باز کلاس رفیعی جاموندم
+بااین زبونی که تو داری باز برمیگردی سرکلاس..
راه افتادم سمت دستشویی وبعد ازشستن دست وصورتم بیرون اومدم ۲۳سالم هست ودانشجوی ارشد روانشناسی یه داداش بزرگتر از خودم دارم آرین که۳۰ سالشه وهمیشه وهمه جا پشتیبانم بوده وهست سینا پسر یکی از دوستان خانوادگی ماست۲۸ساله ومهندس عمران پدرش عمو مهرداد از دوستان قدیمی باباست از وقتی که خودمو میشناختم باهاشون رفت وآمد داشتیم سینا یه برادر کوچکتر از خودش به اسم سپهر داشت که ۲۵ساله بود ۱۷سالم که بود حسم نسبت به سینا تغییر کرد ودیگه به چشم یه همبازی وداداش نگاش نمیکردم کم کم عاشقش شدم یه عشق پاک که هیچوقت اجازه ندادم آلوده بشه سیناهم رفته رفته رفتارش عوض شدو از نگاهاش میفهمیدم که بهم علاقه داره عاشقش بودم همه چیزش دوست داشتنی بود فقط تنها مشکلش مشروب خوردن همیشگیش بود همیشه مست بود واین تنهاایرادی بود که مامانو عذاب میداداما من بهش قول داده بودم که باهاش حرف میزنمو ازش میخوام مشروب نخوره امشب هم طبق قراری که از قبل گذاشته بودن مراسم خواستگاری رسمی سینااز من بود بازنگ گوشیم از فکر وخیال دراومدم یسناء بود..
+بگویسناء..
-کوفت کدوم گوری هستی؟؟؟
+مرض باز وحشی شدی؟؟؟
-استاد بزرگوارتون جناب رفیعی خدمتتون سلام رسوندن وگفتن به سمعتون برسونم که خانوم راد از جلسه آینده حق ندارین سرکلاس ایشون بیاین…
+کووفت غلط کرد..
-حذف شدی از کلاس خانوم…
+وااای یسناء باورکن خواب موندم…
-میدونم وقتی تا۳شب آنلاینی بایدم خواب بمونی..
+حالا چیکار کنم؟؟؟
-رفیعی رو که میشناسی بادوتا شیرین زبونیت خرمیشه پس دیگه نگران چی هستی؟؟؟
+دوست ندارم واسه اون مرتیکه هوس باز عشوه بیام..
-مجبوری خانوم
+باشه حالا کاری نداری…
-راستی امشب سینا میاد دیگه؟؟
+آره
-مبارکه عروس خانوم…
+دیوونه کاری نداری؟؟
-نه خداحافظ
+خداحافظ
از اتاقم بیرون رفتم از بالا پایینو نگاه کردم چه خبر بود اون پایین بیچاره نرگس خانوم عین ربات داشت دستورات مامانو اجرا میکرد..
بیچاره نرگس خانوم….
از پله ها پایین رفتم آرین تو آشپزخ و نه نشسته بود وداشت صبحونه میخورد رفتم داخل آشپزخ و نه…
+سلام آرینی صبحت بخیر
-سلام عشقم صبح توام بخیر
+میگم مامان بازاین نرگسو گیر آورده
-آره بیچاره از۷صبح اینجاس
+نرفتی دفتر؟
آرین وکیل پایه یک دادگستری بود
-دارم میرم
ازجاش بلند شد
-خیلی خب کاری نداری؟؟؟
+نه داداشی مواظب خودت باش
خندید وبه سمتم اومد دستشو دور گردنم حلقه کردوگونمو ب**و*سید
-الهی قربونت برم عسلم تواز اینجا بری من چیکار کنم؟؟؟
+میخوای نرم؟؟؟
-آره
+باشه
-توگفتی منم باور کردم
+دیرت نشه؟؟
-ای وروجک خداحافظ
+شب زود بیای ها
-چشم عروس خانوم
تاغروب تحت النظاره مامان بودم این کارو بکن اون کارونکن اینوبپوش اون بهت نمیاد وخلاصه ساعت۶بودکه اجازه داد برم آماده شم کت وشلوار فیروزه ایی که مامان واسم گذاشته بود روپوشیدم ومشغول آرایش شدم وقتی به خودم نگاه کردم خودمم کیف کردم خیلی عالی شده بودم پوست سفیدم خیلی به لباسم میومد چشمام سبز باهاله ی عسلی روشن بود خیلی تو صورتم میدرخشید آدم از خودراضی نبودم اماباتعریفی که از اطرافیانم میشنیدم همیشه به زیبایم ایمان داشتم بینیم ایرادی نداشت اماتو ۱۸سالگی توحس وحال جوونی عمل کرده بودم دهنم باصورتم هماهنگی داشت موهام ازبچگی عسلی روشن بود اما واسه تنوع چندوقتی بود مشکیشون کرده بودم که بلندیش تاروی کمرم میرسید روباکش بستم بالای سرم عالی شده بودم داشتم واسه خودم خرکیف میکردم که صدای زنگ روشنیدم تندتند به خودم ادکلن زدم وازاتاق بیرون رفتم درست زمانی که مامان دروبازکرد جلوی در حاضرشدم اول خاله سیمین وارد شد به سمتم اومد وباخوشحالی صورتمو ب**و*سید
+سلام خاله جون
-سلام عروس گلم چه ماهی شدی امشب عروسک خانوم..
+شمالطف دارین
بعدعمومهرداد به سمتم اومدوپیشونیمو ب**و*سید
+دخترمن چطوره
-خوبم عمو خوش اومدین
سپهر مثل همیشه خنده کنان جلو اومد وبایه حالت بامزه ایی تعظیم کرد
+درود بر عروس بزرگ خاندان رحیمی
-پاشومسخره

رمان غروب عشق از فرانک زنگنه