رمان عشق با تو در رویا از شادی داوودی

 

رمان عشق با تو در رویا از شادی داوودی

 

نام رمان :رمان عشق با تو در رویا

به قلم :شادی داوودی

خلاصه ی از داستان رمان:

مهسا با مادرش تنها زتدگی می کنه . اون درسخ و نه و حاشیه ای تو زندگیش نداره تا اینکه دوستش وادارش می کنه که با نیما ،دوست بشه . اونا هر روز با هم صمیمی تر می شن تا اینکه می فهمه اون و مادرش اونقدر ها تنها نیستن و ……

صفحه ی اول رمان:

تمام مسیر باقی مونده تا خ و نه رو دویده بودم…وقتی رسیدم جلوی درب خ و نمون برای لحظاتی ایستادم و دستم رو به دیوار گرفتم و سعی کردم از اون حالت نفس نفس زدنم که در اثر دویدن بهم دست داده بود کم کنم…
احساس میکردم از تمام بدنم حرارت بلند میشه…سرخی گونه هام رو خودم احساس میکردم…وای خدا جون چرا اینطوری شدم؟!…من که همیشه منتظر همچین لحظه ایی بودم…پس چرا یکدفعه مثل دیوونه ها شروع کردم به دویدن؟!!!
هنوز نفس نفس میزدم و دهنم خشک خشک شده بود…
صاف ایستادم و مقنعه ی روی سرم رو مرتب کردم و کیف روی دوشم رو به حالت عادی قرارش دادم و کلاسورمم مثل همیشه به جلوی سیــنه ام چسبوندم و بعد زنگ درب رو زدم.
صدای مامان رو از اف.اف شنیدم که گفت:بله؟
– منم مامان…باز کن…
وقتی وارد خ و نه شدم بوی ماکارونی تموم خ و نه رو پرکرده بود…غذای مورد علاقه ی من که همیشه هم با پنیر باید بخورمش…
مامان توی آشپزخانه بود…ازهمون هال با صدای بلند سلام کردم و برعکس همیشه که اول میرفتم صورتش رو می ب**و*سیدم اون روز سریع به اتاقم وارد شدم و درب رو هم بستم!
توی آینه به صورتم نگاه کردم…وای خدا…چقدر گونه هام سرخ شده!!!
مقنعه و مانتوم رو درآوردم و به جالباسی آویزون کردم…کیف و کلاسورم رو با پا هل دادم زیرمیز تحریرم و از اتاق خارج و به دستشویی رفتم و دست و صورتم رو شستم.
وقتی بیرون اومدم صدای مامان رو شنیدم که گفت:مهسا…ناهار حاضره…غذات رو کشیدم زودتر بیا تا سرد نشده…
وارد آشپزخانه که شدم مامان نگاهش به روی من ثابت موند و بعد گفت:چیه؟…نمره ی خوب نگرفتی که باز تا از درب اومدی رفتی توی اتاقت؟
روی صندلی نشستم و چنگالم رو برداشتم و گفتم:نه…اتفاقا”شیمی۲۰شدم…فقط خیلی گرسنه ام…
و بعد کف دستم رو ب**و*سیدم و به سمت مامان فوت کردم و گفتم:علی الحساب این رو بگیر…سیر که شدم ماچت میکنم…میترسم اگه با این شکم گرسنه بیام طرفت شما رو به جای ناهار بخورم…
مامان لبخند مهربونی به لب آورد و گفت:چرا حالا داشتی میدویدی؟…نکنه اونم به خاطر گرسنگیت بوده…مگه دنبالت کرده بودن یا خودت دزدی کرده بودی دختر که اونجوری توی کوچه در حال دویدن بودی؟

رمان عشق با تو در رویا
منبع:http://www.forum.98ia.com/