رمان دختر سرکش از cool girl,yalda.angel ,doni.m

  رمان دختر سرکش از cool girl,yalda.angel ,doni.m

نام رماننام رمان :رمان دختر سرکش

نویسنده به قلم :cool girl,yalda.angel ,doni.m

حجم رمانحجم رمان : ۲.۴۲ مگابایت پی دی اف , ۱.۱۴ مگابایت نسخه ی اندروید , ۱ مگابایت نسخه ی جاوا , ۳۵۹ کیلو بایت نسخه ی epub

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

ته کلاس نشسته بودم و داشتم ادامسو با ولع تمام میجویدم و در همون حال هم نقاشی نیم رخ معلم فسفه رو که حسابی هم دماغش تو افساید بودو میکشیدم که دستی روی شونهام قرار گرفت بقل دستیم شهره لبخند کجکی زد و سر تاسفی تکون داد سرمو برگردوندم عقب و با معلم تاریخ چشم تو چشم شدم چشماش سرخ سرخ بود :خوب خانم ارمان یکبار خلاصه این قسمت درسو واسه دوستات بگو ببینم……


فرمت رمان :فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download : دانلود رمان دختر سرکش از cool girl,yalda.angel ,doni.m با فرمت pdf

download : دانلود رمان دختر سرکش از cool girl,yalda.angel ,doni.m با فرمت apk

download : دانلود رمان دختر سرکش از cool girl,yalda.angel ,doni.m با فرمت java

download : دانلود رمان دختر سرکش از cool girl,yalda.angel ,doni.m با فرمت jad

download : دانلود رمان دختر سرکش از cool girl,yalda.angel ,doni.m با فرمت java (پرنیان)

download : دانلود رمان دختر سرکش از cool girl,yalda.angel ,doni.m با فرمت epub

صفحه ی اول رمان:

ته کلاس نشسته بودم و داشتم ادامسو با ولع تمام میجویدم و در همون حال هم نقاشی نیم رخ معلم فسفه رو که حسابی هم دماغش تو افساید بودو میکشیدم که دستی روی شونهام قرار گرفت بقل دستیم شهره لبخند کجکی زد و سر تاسفی تکون داد سرمو برگردوندم عقب و با معلم تاریخ چشم تو چشم شدم چشماش سرخ سرخ بود :خوب خانم ارمان یکبار خلاصه این قسمت درسو واسه دوستات بگو ببینم
سیخ سر جام نشستم و با مظلومیت تمام گفتم»من این قسمتو متوجه نشدم
:منم جای تو یه لنگه دمایی مینداختم تو دهنمو یه بند در حال تمسخر دیگران بودم درسو متوجه نمیشدم
سرمو اییین انداختم و ریز ریز خندیدم
:ادامستو در بیار خانم ارمان

ادامسو با بزاق دهنم قورت دادم و گفتم :به جون شما ادامس نیس جلد کتابم بود خانم مرادی
کلاس از خنده منفجر شد و معلم هم منو وادار کرد که از کلاس برم بیرون زنگ اخر بود و منم کیفمو برداشتم و بدون اعتراض رفتم بیرون و قبل از اینکه برم بیرون شکلکی واسه معلم دراوردم و همه دوباره خندیدن معلم طفلک هم متعجب از خنده های بچه ها متعجب به من زل زد و من

رمان دختر سرکش
منبع:http://www.forum.98ia.com/