رمان تو اولین طلوع بودی از فاطمه زاهدی

رمان تو اولین طلوع بودی از فاطمه زاهدی

رمان تو اولین طلوع بودی از فاطمه زاهدی

نام رماننام رمان :رمان تو اولین طلوع بودی

نویسنده به قلم :فاطمه زاهدی

تعداد صفحاتتعداد صفحات : ۳۷۲

خلاصه رمانخلاصه ی از داستان رمان:

سروین یک بار دیگر نیز به ملاقات سهیل رفت و با پنهان کردن تنفر شدیدش و گرفتن ظاهری شاد و خندان به خود، اطمینان یافت که سهیل پس از آزادی از زندان از او خواستگاری و با وی ازدواج خواهد کرد و او خواهد توانست نقشه خود را به اجرا بگذارد…..

قیمت کتاب :۱۶۵۰۰ تومان

سروین یک بار دیگر نیز به ملاقات سهیل رفت و با پنهان کردن تنفر شدیدش و گرفتن ظاهری شاد و خندان به خود، اطمینان یافت که سهیل پس از آزادی از زندان از او خواستگاری و با وی ازدواج خواهد کرد و او خواهد توانست نقشه خود را به اجرا بگذارد.

سروین یک بار دیگر نیز به ملاقات سهیل رفت و با پنهان کردن تنفر شدیدش و گرفتن ظاهری شاد و خندان به خود، اطمینان یافت که سهیل پس از آزادی از زندان از او خواستگاری و با وی ازدواج خواهد کرد و او خواهد توانست نقشه خود را به اجرا بگذارد.

سروین یک بار دیگر نیز به ملاقات سهیل رفت و با پنهان کردن تنفر شدیدش و گرفتن ظاهری شاد و خندان به خود، اطمینان یافت که سهیل پس از آزادی از زندان از او خواستگاری و با وی ازدواج خواهد کرد و او خواهد توانست نقشه خود را به اجرا بگذارد.

سروین یک بار دیگر نیز به ملاقات سهیل رفت و با پنهان کردن تنفر شدیدش و گرفتن ظاهری شاد و خندان به خود، اطمینان یافت که سهیل پس از آزادی از زندان از او خواستگاری و با وی ازدواج خواهد کرد و او خواهد توانست نقشه خود را به اجرا بگذارد.

سروین یک بار دیگر نیز به ملاقات سهیل رفت و با پنهان کردن تنفر شدیدش و گرفتن ظاهری شاد و خندان به خود، اطمینان یافت که سهیل پس از آزادی از زندان از او خواستگاری و با وی ازدواج خواهد کرد و او خواهد توانست نقشه خود را به اجرا بگذارد.

.

رمان تو اولین طلوع بودی